Křenovice

Občanská vybavenost

Vodovod

Původní zásobování obyvatel pitnou vodou ze soukromých a veřejných studní bylo kolem roku 1980 v převážné míře nahrazeno odběrem vody z veřejného vodovodu, který byl v této době v obci dokončen. Je odebírána voda ze skupinového vodovodu Kojetín. Vodovodní síť obce je v majetku a správě Vodovodů a kanalizací Přerov. Skupinový vodovod má postačující vodní zdroj i akumulaci vody, také rozvodné potrubí v obci vyhovuje požadovaným průtokům. Voda je dodávána v postačujícím množství a provozním tlakem cca 0,45 Mpa.

VaK Přerov považuje vodovodní síť v Křenovicích za plně vyhovující. Dle zájmu obyvatel může napojit domy a usedlosti dosud na veřejný vodovod nenapojené.

Kanalizace

Obec trubní kanalizaci prakticky nemá. Jen v jižní části podél státní silnice Kroměříž - Brno jsou položeny krátké větve dešťové kanalizace s vyústěním do Vlčidolky. V současné době jsou dešťové vody odváděny cestními příkopy k Vlčidolce a Syrovátce a jimi odtékají do řeky Hané. Splaškové vody jsou přes septiky  vypouštěny do vodních toků, část usedlostí má jímky na vyvážení. Výsledkem současného stavu jsou silně znečištěné povrchové vody kolem zástavby se zpětným negativním vlivem na životní prostředí obce. Nepříznivý vliv zvyšuje občasné vybřežení Vlčidolky v zástavbě a zatápění hlavní silnice v obci a přilehlé zástavby.

Obec usiluje již od 50. let o položení řádné kanalizace a čištění splaškových vod.

V roce 1974 byla zpracována studie kanalizace obce - Agroprojekt Olomouc - jednotná kanalizace vyústěná do řeky Hané, za vyšších průtoků čerpání dešťových vod.

Říjen 1978 - ukončen projektový úkol na stavbu kanalizace obce

Červen 1979 - zpracován projekt stavby kanalizace

Rok 2006 - zpracována projektová dokumentace firmou Aquatis Brno pro splaškové vody s připojením na vlastní ČOV, výstavba kanalizace je plánovaná etapově 

Zásobování elektrickou energií

Veškerý odběr elektrické energie je v současné době zajišťován z pěti transformačních stanic,  ze kterých  jsou připojeny všechny  bytové jednotky a rodinné domky v obci, dále všechny objekty občanské vybavenosti, živnostenské provozovny a výrobny. Pro současnou potřebu obce je umístění transformačních stanic včetně výkonu transformátorů vyhovující. 

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci vybudováno v plném rozsahu. Pro upevnění svítidel jsou převážně použity samostatné ocelové stožáry s výložníky, v bočních ulicích pak ocelové stožáry s parkovými svítidly. Část svítidel je instalována na betonových sloupech a střešnicích distribučního rozvodu NN. Veřejné osvětlení je ovládáno centrálně s pomocí časového spínače.

Zásobování plynem

Plynofikace obce byla provedena v roce 1995. Zásobování je prováděno zemním plynem s provozním tlakem 0,3MPa. Přeprava zemního plynu je řešena páteřní větví plynovodu ze Stříbrnic.

Telefonní zařízení

V obci je vybudována telefonní síť ve správě SPT TELECOM a.s. Přerov. Současná telefonní síť byla v roce 1997 nahrazena digitální ústřednou.

Vodní toky

Katastrálním územím Křenovic protékají dvě drobnější vodoteče, potoky Vlčidolka a Syrovátka.

Vlčidolka (Křenovický potok) přitéká do Křenovic z jihu, protéká v zástavbě úzkým korytem s několika ostrými zákruty. Za velkých průtoků v zástavbě vybřežuje a zatápí místní silnici a přilehlou zástavbu.

Syrovátka(Korábka) přitéká také z jižní strany od lesa Doubrava. Protéká jen krátce východní částí zástavby Křenovic, vlévá se do Vlčidolky - Močidla. Její průtoky jsou podstatně menší než Vlčidolky, neovlivňuje nepříznivě životní prostředí obce.

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Nový mapový portál

GEO Morava - pomocí
tohoto portálu je možné
okamžitě a online přistupovat
ke katastrálním datům.

Geomorava-banner.jpg

mapka_cr.gif

Setkání seniorů

2017_04_20-setkani_senioru (17).jpg

Vítání občánků

2017_05_20-vitani_obcanku (1).JPG

Cyklovýlet

2017_05_27-cyklovylet (11).JPG

Návštěvnost stránek

108753