Křenovice

Občanská vybavenost

Vodovod

Původní zásobování obyvatel pitnou vodou ze soukromých a veřejných studní bylo kolem roku 1980 v převážné míře nahrazeno odběrem vody z veřejného vodovodu, který byl v této době v obci dokončen. Je odebírána voda ze skupinového vodovodu Kojetín. Vodovodní síť obce je v majetku a správě Vodovodů a kanalizací Přerov. Skupinový vodovod má postačující vodní zdroj i akumulaci vody, také rozvodné potrubí v obci vyhovuje požadovaným průtokům. Voda je dodávána v postačujícím množství a provozním tlakem cca 0,45 Mpa.

VaK Přerov považuje vodovodní síť v Křenovicích za plně vyhovující. Dle zájmu obyvatel může napojit domy a usedlosti dosud na veřejný vodovod nenapojené.

Kanalizace

Obec Křenovice v roce 2019 úspěšně zkolaudovala projekt kanalizace. V současné době je již na kanalizační trakt napojeno takřka 100% občanů.

 

Zásobování elektrickou energií

Veškerý odběr elektrické energie je v současné době zajišťován z pěti transformačních stanic,  ze kterých  jsou připojeny všechny  bytové jednotky a rodinné domky v obci, dále všechny objekty občanské vybavenosti, živnostenské provozovny a výrobny. Pro současnou potřebu obce je umístění transformačních stanic včetně výkonu transformátorů vyhovující. 

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci vybudováno v plném rozsahu. Pro upevnění svítidel jsou převážně použity samostatné ocelové stožáry s výložníky, v bočních ulicích pak ocelové stožáry s parkovými svítidly. Část svítidel je instalována na betonových sloupech a střešnicích distribučního rozvodu NN. Veřejné osvětlení je ovládáno centrálně s pomocí časového spínače.

Zásobování plynem

Plynofikace obce byla provedena v roce 1995. Zásobování je prováděno zemním plynem s provozním tlakem 0,3MPa. Přeprava zemního plynu je řešena páteřní větví plynovodu ze Stříbrnic.

Telefonní zařízení

V obci je vybudována telefonní síť ve správě SPT TELECOM a.s. Přerov. Současná telefonní síť byla v roce 1997 nahrazena digitální ústřednou.

Vodní toky

Katastrálním územím Křenovic protékají dvě drobnější vodoteče, potoky Vlčidolka a Syrovátka.

Vlčidolka (Křenovický potok) přitéká do Křenovic z jihu, protéká v zástavbě úzkým korytem s několika ostrými zákruty. Za velkých průtoků v zástavbě vybřežuje a zatápí místní silnici a přilehlou zástavbu.

Syrovátka(Korábka) přitéká také z jižní strany od lesa Doubrava. Protéká jen krátce východní částí zástavby Křenovic, vlévá se do Vlčidolky - Močidla. Její průtoky jsou podstatně menší než Vlčidolky, neovlivňuje nepříznivě životní prostředí obce.

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Nový mapový portál

GEO Morava - pomocí
tohoto portálu je možné
okamžitě a online přistupovat
ke katastrálním datům.

Geomorava-banner.jpg

mapka_cr.gif

 MAS Střední Haná o.p.s.

mas_logo_clear.png

Vítání občánků

2017_05_20-vitani_obcanku (1).JPG

Cyklovýlet

2017_05_27-cyklovylet (11).JPG

Návštěvnost stránek

112629