Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad Křenovice > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů.pdf

1.1.2018

OZV 1/2016, kterou se zrušuje OZV č.1/99 a č.2/2002 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování půjčky.doc

1.6.2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.4.2015

Nařízení č.1/2014 Tržní řád

18.12.2014

Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 4/2010,o místním poplatku ze vstupného

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 3/2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2010,o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2009,k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 

1.6.2009

OZV 1/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

1.4.2007

OZV 2/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2003 o závazné části územního plánu obce Křenovice

 31.12.2006

Vyhláška č. 4/2003 - O závazné části územního plánu obce Křenovice  13.12.2003
Vyhláška č. 1/2004 - Požární řád obce 4.10.2004
Závazné pokyny pro kácení dřevin 12.2.2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon