Obec Křenovice

Obec Křenovice se nachází na jižním okraji nejúrodnější části hanácké roviny rozprostírající se mezi Prostějovem a Chropyní, jihozápadně od města Kojetín, na pravém břehu řeky Hané. Katastrální území Křenovic o rozloze 904 ha tvoří hranici Olomouckého a Zlínského kraje, leží v prostoru mezi řekou Haná (195 m n. m.)
a nejsevernějšími pahorkatinami okraje Chřibů (295 m n. m.), má protáhlý tvar od severu k jihu, načež na jeho severním okraji je soustředěná zástavba a na jižním okraji se rozprostírá souvislý lesní porost Křenovický les, les Doubrava a Stříbrnský les. Výraznými krajinnými dominantami jsou Hradiska, která jsou bohatá na archeologické nálezy, dále Křenovské louky, které jsou registrovány jako významný krajinný prvek ÚSES a vodoteče Korábka (Syrovátka), Vlčidolka (Močidlo) a Kladka.

Nejstarší zmínka o Křenovicích je z let 1320 až 1322, kdy polovinu vsi prodal Záviš z Potštátu olomouckému arcibiskupovi Konrádovi. Ten ji odkázal poslední vůlí (roku 1326) metropolitní kapitule u sv. Václava na hradě olomouckém. Historické jádro obce si zachovalo téměř neporušenou urbanistickou strukturu ulicové vsi s širokou a protáhlou návsí, jejíž dominantou je kostel sv. Jana Nepomuckého. Na návsi se nachází většina občanského vybavení jako je fara, areál základní a mateřské školy, odborné učiliště, obecní úřad. O udržování tradic a pořádání kulturně společenských či sportovních akcí se starají zájmové spolky, které v obci působí.

obec