Drobečková navigace

Úvod > Obec Křenovice > Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Vodovod

Původní zásobování obyvatel pitnou vodou ze soukromých a veřejných studní bylo kolem roku 1980 v převážné míře nahrazeno odběrem vody z veřejného vodovodu, který byl v této době v obci dokončen. Je odebírána voda ze skupinového vodovodu Kojetín. Vodovodní síť obce je v majetku a správě Vodovodů a kanalizací Přerov. Skupinový vodovod má postačující vodní zdroj i akumulaci vody, také rozvodné potrubí v obci vyhovuje požadovaným průtokům. Voda je dodávána v postačujícím množství a provozním tlakem cca 0,45 Mpa.

VaK Přerov považuje vodovodní síť v Křenovicích za plně vyhovující. Dle zájmu obyvatel může napojit domy a usedlosti dosud na veřejný vodovod nenapojené.

Kanalizace

Obec je vybavena kanalizací dešťovou a kanalizací splaškovou. Kanalizace dešťová je nesourodá a odpovídá způsobu realizace výstavby v dané době. V jižní části podél státní silnice Kroměříž - Brno jsou položeny krátké větve dešťové kanalizace s vyústěním do Vlčidolky. Dalším způsobem odvádění dešťových vod jsou cestní příkopy k Vlčidolce a Syrovátce a jimi odtékají do řeky Hané. Nepříznivý vliv zvyšuje občasné vybřežení Vlčidolky a Syrovátky v zástavbě a zatápění hlavní silnice v obci a přilehlé zástavby.

Obec usilovala již od 50. let o položení řádné kanalizace a čištění splaškových vod.

V roce 1974 byla zpracována studie kanalizace obce - Agroprojekt Olomouc - jednotná kanalizace vyústěná do řeky Hané, za vyšších průtoků čerpání dešťových vod.

Říjen 1978 - ukončen projektový úkol na stavbu kanalizace obce.

Červen 1979 - zpracován projekt stavby kanalizace.

Rok 2006 - zpracována projektová dokumentace firmou Aquatis Brno pro splaškové vody s připojením na vlastní ČOV, výstavba kanalizace je plánovaná etapově.

Rok 2014 – zpracována projektová dokumentace na jednotnou kanalizaci s ČOV firmou Ing. Michal Patočka.

Rok 2015 – neprojektováno na oddílnou splaškovou kanalizaci s ČOV firmou Aquaplan.

Postupnými kroky, během let, se projekt změnil na oddílnou splaškovou kanalizaci se zakončením na biologicko – mechanické ČOV a následným odvedením přečištěných vod do recipientu Haná. Na podzim roku 2016 byly zahájeny práce na výstavbě. Téměř přesně za jeden rok od zahájení prací, byl spuštěn zkušební provoz. Vzhledem k brzkému příchodu zimy byla přesunuta část prací na úpravě povrchů komunikací na jaro 2018, kdy byla celá stavba předána. Kolaudace díla proběhla 7.1.2019. Jednotlivé termíny byly plně v souladu s pravidly dotačního programu SFŽP, který na akci přispěl 63,4 %. Olomoucký kraj přispěl částkou 2.3 mil Kč. Celková délka stokové sítě (hlavního kanalizačního řadu) činí 3,4 km a ČOV je projektována na 500 EO.

Zásobování elektrickou energií

Veškerý odběr elektrické energie je v současné době zajišťován z pěti transformačních stanic,  ze kterých  jsou připojeny všechny  bytové jednotky a rodinné domky v obci, dále všechny objekty občanské vybavenosti, živnostenské provozovny a výrobny. Pro současnou potřebu obce je umístění transformačních stanic včetně výkonu transformátorů vyhovující. 

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci vybudováno v plném rozsahu. Pro upevnění svítidel jsou převážně použity samostatné ocelové stožáry s výložníky, v bočních ulicích pak ocelové stožáry s parkovými svítidly. Část svítidel je instalována na betonových sloupech a střešnicích distribučního rozvodu NN. Veřejné osvětlení je ovládáno centrálně s pomocí časového spínače.

Zásobování plynem

Plynofikace obce byla provedena v roce 1995. Zásobování je prováděno zemním plynem s provozním tlakem 0,3MPa. Přeprava zemního plynu je řešena páteřní větví plynovodu ze Stříbrnic.

Telefonní zařízení

V obci je vybudována telefonní síť ve správě SPT TELECOM a.s. Přerov. Současná telefonní síť byla v roce 1997 nahrazena digitální ústřednou.

Vodní toky

Katastrálním územím Křenovic protékají dvě drobnější vodoteče, potoky Vlčidolka a Syrovátka.

Vlčidolka (Křenovický potok) přitéká do Křenovic z jihu, protéká v zástavbě úzkým korytem s několika ostrými zákruty. Za velkých průtoků v zástavbě vybřežuje a zatápí místní silnici a přilehlou zástavbu.

Syrovátka(Korábka) přitéká také z jižní strany od lesa Doubrava. Protéká jen krátce východní částí zástavby Křenovic, vlévá se do Vlčidolky - Močidla. Její průtoky jsou podstatně menší než Vlčidolky, neovlivňuje nepříznivě životní prostředí obce.