Drobečková navigace

Úvod > Obec Křenovice > Památky

Památky

Kaple sv. Anny na Korábě

Historie:


Byla postavKaple sv. Anny na Koráběena v roce 1832 na poděkování za konec cholerové epidemie, která se na Kojetínsku lavinovitě rozšířila po záplavě v roce 1830. Pramen na křenovském obecním pastvisku byl „chráněn vojskem před užíváním. Děvče šestnáctileté, stížené cholerou, žádalo vody odtamtud. Bráněno jí v tom, konečně voda potají zaopatřena a průjem po ní ustal." Mělo se tak stát právě o svátku sv. Anny. Rychle se to rozkřiklo, prý „až z Brna dojížděli, chtěli kupovati. Postavena obcí kaplička. Voda proslavena a používána při průjmech k zastavení." Původní obraz sv. Anny v kapličce velmi trpěl vlhkem, proto byl „objednán od firmy Insam a Reinoth v Gródenu stejně velký dřevěný reliéf s obrazem sv. Anny s dítkem P. Marií, který umístěn právě v tom výklenku ve zdi, kde obraz dřívější byl pověšen. Obraz v roce 1912 v tichosti posvěcen, jelikož darovatelka Anna Benešová (z č. 56) si nepřála žádné okázalejší slavnosti." V roce 1974 bouře vyvrátila jednu z lip u kaple, která rozbila její střechu a silně poškodila zdivo. Na opravu čekala kaple do podzimu 1976, kdy byla zvětšena a postavena od základů znovu. Zničený reliéf sv. Anny nahradil obraz neznámého malíře. Plechovou střechu z hliníkových šablon, které zbyly po výměně šifrové krytiny kostela (1964) ukradli vandalové na podzim 1999, novou dostala kaple 10. prosince 1999. Střecha vydržela jen do června 2002, kdy byla krytina opět poškozena. Dnes je kaple kryta bonnským šindelem. Opravu kaple, v podstatě šlo o výstavbu nové kaple na nových zvětšených základech, zabezpečovala především p. Marie Bradová s manželem Aloisem Bradou. Dřevěné obložení provedl místní stolař p. Váňa Josef. 2 Kamenný kříž u kaple dala postavit vdova Františka Gremlicová z čp. 102 na přání svého nemocného jediného syna Petra (+1910). Je ozdoben reliéfem Matky Boží Křtinské. Na podstavci má nápisy: „Kdo nebéře na sebe kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden. Matouš 10, 38“ / Ke cti a chvále Boží věnovala rodina Gremlicová 1911." Byl postaven na místě původního dřevěného kříže s plechovým tělem Krista. Nový kříž zhotovil sochař František Smýkal z Kojetína. Slavnostní svěcení provedl místní p. farář Vincenc Lázeňský s vrchoslavickým p. farářem P. Františkem Halou 30. července 1911. Slavnost začala 14.30 v místním kostele, odtud se šlo s korouhvemi a družičkami průvodem na "Koráby". Na místě proběhlo vlastní svěcení, uctění kříže od shromážděného lidu za zvuků několika písní, např. "Tisíckrát buď pozdravený... svatý kříži" s doprovodem hudby Štefanovy kapely a slavnostní kázání o sv. kříži vrchoslavským p. farářem. Shromáždění se pak seřadilo v průvodu a s písní "Máti páně" nastoupilo zpáteční cestu do kostela. Zde následovalo Te Deum a sv. požehnání. Po slavnosti byly rozdávány pamětní obrázky p. farářem a kostelníkem Janem Horákem. Kříž byl opraven pozlacovačem Urbanem z Kroměříže v roce 1938.

Současnost:

Kaple sv. Anny na Korábě
Ještě zhruba před 30 lety byl pramen na jiném místě o cca 30 m výš od kaple, voda tekla z výšky cca 1 m ze železné trubky průměru asi 30 cm, zasazené kolmo do země. Plány na využití silného pramene pro Křenovice, příp. Kojetín ještě z dřívější doby, nebyly realizovány. Voda měla vysokou kvalitu a mimo občerstvení rolníkům, jejich pomocníkům a příležitostným návštěvníkům, se používala na ředění slivovice mj. i z místní pálenice. Z prohlubně za pramenem brávali vodu hasiči a sezónně následníci rolníků družstevníci. Nyní je mírně železitý pramen civilizačně znehodnocován dusičnany a do slivovice se již nehodí. V době dobrovolného „správcovství“ Oldřicha Svačiny, tento přesunul potrubím vývod původního pramene asi o 30 m níž pod kapli. Oldřich Svačina, velmi pracovitý člověk, zveleboval také okolí tohoto místa, 3 zvaného Koráb. Vysázel mj. březovou alej od „štátule“ po kapli. Zvelebil i druhý pramen, který je cca 200 m dál v lokalitě Skály. Okolní oblast Oldřich Svačina nazval "Ranč Amerika". Do tohoto příKaple sv. Anny na Koráběrodního ráje a dál do Syrovátky – celé oblasti se říká „Skály“ - vodil hovězí dobytek z velkokapacitního kravína (nyní rekonstruovaného firmou A+BX okna pro její účely) přes cestu podél potoka Korábka a dále nad hájkem s kaplí. I dobytek jednoznačně poznal svého ochránce podle typického monotónního hvízdání ... Jedenkrát ročně se u kaple dle tradice v období svátku sv. Anny (26.7.) koná pobožnost, nebo mše sv., dle propozic místního duchovního správce p. Pavla Ryšavého. Památky našich předků a okolí na Korábě nyní dle svých myšlenek upravuje Obecní úřad Křenovice za pomoci Jana Ohlídala st. Je zde vytvořeno příjemné místo, lákající k odpočinku a snad i zamyšlení, proč naši předkové tvořili takovéto hodnoty?                                             

HJ

 

Pramen u kaple sv. Anny v Křenovicích

Vodní zdroj u kaple sv. Anny v Křenovicích by za určitých podmínek mohl být označován za pramenitou vodu s parametry vody kojenecké. Bohužel jsou jisté skutečnosti, které tomuto označení brání. Podle laboratorních rozborů vyhotovených v létě roku 2016 jsou překročeny limity amonných iontů a železa. Zvýšený obsah železa zdraví škodlivý není, neboť jeho množství se pohybuje v rozmezí, které odpovídá normám pro vodu pitnou. Nepříznivý je však podíl amonných iontů, v tomto případě je limit pro pitnou vodu překročen dvojnásobně. Zvýšený podíl amonných iontů je primárně způsoben zemědělskou činností. Přehnojení okolní půdy a silná koncentrace dusíkatých hnojiv (močovina) v půdě, má za následek průsak do spodních vod a její kontaminaci. Navíc zjištěný stav není stabilní, a to ve vztahu k dalšímu přihnojování, srážkám a ročnímu období. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je voda z pramene u kaple sv. Anny nepitná. V minulosti se voda používala na ředění pálenky. V současnosti to možné není, ať již z důvodu výše popsaného, tak z důvodu neestetického zakalení pálenky. Tento zákal způsobuje tvrdost vody, která se pohybuje na horním limitu stupně tvrdá.                                                                                                Jaroslav Lejnar

Pramen u kaple sv. Anny v KřenovicíchPramen u kaple sv. Anny v Křenovicích