Drobečková navigace

Úvod > Obec Křenovice > Školy

Školy v obci

 

Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Od 1. 1. 2003 došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy v jednu příspěvkovou organizaci. Ředitelem školy se stal pan Mgr. Lubomír Slanina, od roku 2007 je ředitelkou školy paní Mgr. Veronika Gambová.

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Oddělení je smíšené, zpravidla pro děti od 3 do 6 let. Pracuje se zde podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si spolu“. Pedagogičtí pracovníci zde zajišťují kvalitní nadstandardní péči o všechny děti. Uplatňují zde moderní alternativní metody práce s dětmi, upřednostňují rodinné, pohodové prostředí a respektují individuální a věkové zvláštnosti dětí.

Základní škola je dvoutřídní s kapacitou 60 žáků. Vyučuje se zde ve třech učebnách opatřených interaktivními tabulemi a výpočetní technikou. Součástí školy je i výdejna stravy, tělocvična a nově zrekonstruované hřiště, které slouží i pro děti z mateřské školy. Pracuje se zde podle školního vzdělávacího programu „Pojďte s námi…“.

Nedílnou součástí školy je i školní družina, která sídlí v budově školy a zajišťuje dětem ranní i odpolední program.

Díky kvalitní pedagogické péči a individuálnímu přístupu ke všem dětem i žákům si školu i školku oblíbili rodiče nejen z okolních obcí, ale i nedalekého Kojetína. Každým rokem se zvyšuje zájem rodičů o vzdělávání v naší škole a počet spokojených žáků každoročně narůstá.

V základní a mateřské škole pracuje již několik let stálý, plně kvalifikovaný kolektiv pracovníků, což usnadňuje dětem plynulý přechod z mateřské do základní školy. Plynulému přechodu také napomáhají společné aktivity, např.: plavání, saunování, návštěva divadelních představení, keramické tvoření, veřejné besídky apod. Do obou zařízení již mnoho let dojíždí pedagogičtí pracovníci ze základní umělecké školy v Kojetíně, kteří vyučují děti i žáky na zobcovou flétnu, klávesy, dechové žesťové nástroje apod. Dobrá spolupráce je také s okolními kulturními institucemi.

Více informací najdete na webových stránkách http://www.zsmskrenovice.skolniweb.cz nebo na facebookových stránkách ZŠ a MŠ Křenovice.

 

Základní škola a Mateřská škola Křenovice

 

Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Odborné učiliště

Historie a současnost odborného učiliště

Něco z historie

Odborné učiliště (dříve Zvláštní učňovská škola internátní) bylo zřízeno k 1.9.1955 ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci se dvěma obory – dámské krejčovství a zahradnictví. 
Ve školním roce 1999/2000 přibyl ve vzdělávací nabídce školy obor Kuchař, od roku 2005 vyučujeme obor Prodavač a od 1.9.2010 doplnily nabídku obory Pečovatel a Pekař. Výuka oboru dámské krejčovství byla pro nezájem uchazečů ukončena v roce 2009.Studium na škole úspěšně ukončilo od jejího vzniku celkem 1 459 absolventů.

Současnost

Ve školním roce 2015/2016 studuje na škole 120 žáků, k 1.9.2015 pracuje na škole 39 zaměstnanců, z toho 23 učitelů, 3 vychovatelé, 2 asistenti pedagoga a 11 provozních zaměstnanců.
Součástí školy je internát s kapacitou 29 ubytovaných a školní jídelna s kapacitou 400 jídel, která připravuje stravu jak pro žáky a zaměstnance školy, tak i pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Křenovice a Měrovice a pro cizí strávníky. V měsíci září 2015 je ve ŠJ zapsáno 210 strávníků.
Ředitelem školy je od ledna 1992 Mgr. Josef Plesník, škola prošla v posledních letech výraznou modernizací a opravami (nové pokoje internátu v půdní vestavbě, kompletní výměna oken a dveří, celkové zateplení budovy a nová fasáda, rekonstrukce systému vytápění, oprava oplocení školní zahrady). Celkové náklady na opravy a investice za posledních pět let dosáhly částky 8,6 mil. Kč.
V rámci zkvalitnění výuky proběhla modernizace učeben a dílen. Všechny čtyři odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s příslušenstvím, pro výuku informatiky je k dispozici specializovaná učebna s 18 pracovními stanicemi pro žáky, každému učiteli je k dispozici PC se základním SW, celá škola včetně internátu disponuje neomezeným přístupem na internet. Pro výuku odborného výcviku jsou k dispozici cvičné kuchyně, cvičná prodejna, cvičný pokoj pro pečovatele, pracoviště na školní zahradě je vybaveno základní zahradnickou technikou. Náklady na pořízení učebních pomůcek činí za posledních pět let celkem 1,2 mil. Kč.
Teoretickou výuku všech oborů škola zajišťuje ve vlastních učebnách, odborný výcvik všech tří ročníků oboru Zahradník a 1. ročníků oboru Kuchař a Pečovatel ve vlastních dílnách. Výuka odborného výcviku ostatních ročníků probíhá na základě smlouvy o zajištění výuky OV na smluvních pracovištích (Pekař 3 pracoviště, Kuchař 10 pracovišť, Pečovatel 2 pracoviště, Prodavač 3 pracoviště).

Nabídka služeb:
Pro veřejnost škola nabízí následující služby:

Kuchaři:

 • pronájem kuchyně
 • vlasové nudle
 • houskové knedlíky
 • plněné bramborové knedlíky
 • vdolečky
 • trubičky

Zahradníci:

 • květiny
 • trvalky
 • převislé květiny
 • zeleninová přísada
 • hybridní zelenina
 • hotové výpěstky
 • dušičková, adventní, velikonoční vazba

 

Více informací najdete na webových stránkách http://www.oukrenovice.cz/.

Odborné učiliště

Mgr. Josef Plesník
ředitel školy